www.eprace.edu.pl » hydroliza-enzymatyczna » spis treści

Charakterystyka osadu uzyskanego po hydrolizie enzymatycznej owsa oraz możliwości jego wykorzystania.1. WSTĘP I PRZEGLĄD LITERATURY

 1.1. Wprowadzenie

 1.2. Dieta a choroby cywilizacyjne

 1.3. Zamienniki tłuszczu

 1.4. Charakterystyka składu chemicznego osadu produktu odpadowego po enzymatycznej hydrolizie owsa

 1.5. Preparaty wysokobłonnikowe2. CEL PRACY3. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

 3.1. ETAP PIERWSZY – hydroliza enzymatyczna śruty owsianej

 3.2. ETAP DRUGI – analiza składu chemicznego osadu

 3.3. ETAP TRZECI – technologiczne wykorzystanie osadu – produkcja modelowych kiełbas drobnorozdrobnionych4. PRZEDSTAWIENIE I OMÓWIENIE WYNIKÓW

 4.1. Analiza osadu

 4.2. Analiza kiełbas drobnorozdrobnionych5. WNIOSKI6. LITERATURA7. STRESZCZENIE8. ABSTRACT

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.